กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 
กำหนดการ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Knowledge Construction and Innovation for Sustainable Development : PTU KISD”

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี


เวลา 07.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน รับเอกสาร
  09.00 น. - นายกสภา อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้นำเสนอพร้อมกันบริเวณพิธี
  09.00 - 09.20 น. - พิธีกรแนะนำผู้ร่วมพิธี
  09.40 - 09.50 น. - รับชมการแสดง โดยคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  09.50 - 10.00 น. - ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานความเป็นมา    ของโครงการ
  10.00 - 10.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานในพิธี กล่าวเปิดประชุม
  10.30 - 11.30 น. - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  11.30 - 12.00 น. - พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และฝานสร้างสรรค์
  12.00 - 13.00 น. - พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และฝานสร้างสรรค์
  13.00 - 15.30 น. - การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
  15.30 - 16.30 น. - พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น