กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 
กำหนดการ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี


เวลา 07.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน และรับเอกสาร
  08.30 - 08.50 น. - ผู้มีเกียรติ ผู้นำเสนอผลงาน นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
  08.50 - 09.00 น. - พิธีกรแนะนำผู้ร่วมพิธี
  09.00 - 09.10 น. - รับชมการแสดง โดยคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  09.10 - 09.20 น. - รับชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  09.20 - 09.30 น. - ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานความเป็นมา    ของโครงการ
  09.30 - 09.40 น. - ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม
  09.40 - 10.00 น. - พิธีเปิดการประชุม โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคีเครือข่ายทุกสถาบัน
  10.00 - 11.00 น. - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
  11.00 - 12.00 น.    โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  12.00 - 13.00 น. - พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  13.00 - 16.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. - การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
  16.00 - 17.00 น. - พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น