กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 
ข้อมูลการนำเสนอผลงาน
          การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีขั้นตอน และกระบวนการนำเสนอผลงานดังนี้

     ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน
         1. ผู้วิจัยจัดส่ง file ผลงาน มาที่ ptusymposium@ptu.ac.th (หรือช่องทางอื่นๆ) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
         2. มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน พร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานเบื้องต้น
         3. ผู้วิจัยจัดส่ง file ผลงาน ฉบับปรับปรุง พร้อมใบสมัคร และ ใบโอนเงิน มาที่ ptusymposium@ptu.ac.th
         4. มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา และประสานผู้วิจัยปรับปรุงผลงานฉบับสมบูรณ์
         5. ผู้วิจัยจัดส่ง file ผลงาน ฉบับสมบูรณ์ และเตรียมพร้อมในการนำเสนอ และจัดแสดงไว้ที่บอร์ดประกาศ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
         6. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอ


     หัวข้อการประชุม
         1. ศึกษาศาสตร์
         2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         4. ศิลปศาสตร์
         5. บริหารธุรกิจ และการจัดการ
         6. สหวิทยาการ


     รูปแบบการประชุม
ภาคเช้า การบรรยายพิเศษทางวิชาการ และ การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ภาคบ่าย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย


     ค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
  แบบบรรยาย แบบโปสเตอร์
   บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,300 บาท 500 บาท
   นักศึกษา 1,500 บาท 1,800 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย


     กำหนดการ
วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจนำเสนอผลงาน
วันนี้ - 20 เมษายน 2560 รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยไม่นำเสนอผลงาน
26 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อ และผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
30 เมษายน 2560 นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ


     รายละเอียดเพิ่มเติม :
             สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
             Tel. 02-9756967 , 02-9756969 , 02-9756999 ต่อ 341 , 094-9752980
             Line ID : 0949752980
             E-mail : ptusymposium@ptu.ac.th