Language EN TH  
 

หลักการและเหตุผล
การวิจัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้นการนำผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้การทำวิจัยต่อยอดจากฐานวิจัยเดิมหรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ยังถือเป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมโดยรวม
มหาวิทยาลัยปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก สำหรับโอกาสนี้มหาวิทยาลัยปทุมธานีและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้วิจัยชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสู่สังคมอัจฉริยะ” ขึ้น โดยมีภาคีเครือข่ายทางวิชาการเข้าร่วมจัดประชุม จำนวน 14 สถาบัน ได้แก่

 1. Chitkara University, India
 2. Sanda University, China
 3. Faculty of Engineering of National University of Laos
 4. ภาควิชการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาประจำราชอาณาจักรไทย
 6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 13. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 14. วิทยาลัยนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกัน
 3. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ            

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
          วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กลุ่มสาขาวิชาในการประชุม

 1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย
          จำนวน 1,000 คน ดังนี้

 1. นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำเสนอผลงานวิจัยบนเวที จำนวน 100 คน
 2. นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร์ จำนวน 200 คน
 3. ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 700 คน

รูปแบบการประชุม

 1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech)
 2. การเสวนากลุ่ม (Group Discussion)
 3. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 4. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กำหนดการลงทะเบียน
ลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม          8 มิถุนายน – 20 พฤศจิกายน 2561      
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน          25 ธันวาคม 2561                          
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข               18 มกราคม 2562                          
ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าร่วมฟัง           8 มิถุนายน  - 25 ธันวาคม 2561          

ข้อมูลผลงานและการเตรียมนำเสนอ
1. การนำเสนอแบบบรรยาย
 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์รวมบทคัดย่อในรูปเล่มวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  1. จัดส่งบทความฉบับเต็ม มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
  2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
  3. ผู้นำเสนอผลงานปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์ในรูปเล่ม
  4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
  5. ผู้นำเสนอจัดส่งไฟล์ผลงาน โปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือโปรแกรมการนำเสนออื่นๆ
  6. ผู้นำเสนอผลงาน แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมเตรียมการนำเสนอผลงาน โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที (ผู้นำเสนอ print ข้อมูลผลงานโดยสังเขป เพื่อแจกผู้รับฟังการบรรยาย จำนวน 20 ฉบับ) ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าร่วมประชุมวิชาการในช่วงเช้า รับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมตัวประจำในห้องนำเสนอผลงานในเวลา 12.45 น.
  7. ผู้นำเสนอผลงานรับใบประกาศนียบัตร หลังจากผู้นำเสนอผลงานท่านสุดท้ายในแต่ละกลุ่มสาขานำเสนอแล้วเสร็จ

2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์
 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผลงานจะได้รับการนำเสนอแบบป้ายประกาศ และได้รับการตีพิมพ์รวมบทคัดย่อในรูปเล่มวารสารสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  1. จัดส่งบทความฉบับเต็ม มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
  2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
  3. ผู้นำเสนอผลงานปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ผลงานฉบับเต็ม และผลงานฉบับย่อเพื่อจัดทำโปสเตอร์ (ข้อมูลไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  A4 ขนาดอักษร 16) พร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 2 ภาพ (บันทึกไฟล์สกุล .jpg)
  4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ และดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ และจัดแสดงไว้ที่บอร์ดประกาศ ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  5. ผู้นำเสนอผลงาน แต่งกายชุดสุภาพ ลงทะเบียน ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าร่วมประชุมวิชาการในช่วงเช้า และประจำที่บูธของตนเอง ในช่วงเวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และประจำที่บูธของตนเอง กระทั่งมีคณะกรรมการนำประกาศนียบัตรมอบให้ที่บูธ โดยหลังจากวันที่นำเสนอผลงานแล้วเสร็จ ผู้นำเสนอสามารถรับโปสเตอร์ผลงานของตนเองกลับได้

การจัดส่งผลงาน

  1. จัดส่งทาง ออนไลน์ได้ที่ www.ptu.ac.th/Meeting/index.php  หรือ
  2. จัดส่งทาง Email : ptusymposium2019@gmail.com  หรือ
  3. จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึง ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง
ครั้งที่ 1  ประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร
 2. แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ครั้งที่ 2  ประกอบด้วย

 1. ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

ครั้งที่ 3  ประกอบด้วย

 1. แผ่น CD บันทึกข้อมูล (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 แผ่น
 2. ข้อมูลอื่นๆ ตามลักษณะของผลงาน

อัตราค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนล่วงหน้า  (ภายใน  20 กันยายน  2561)

 1. นำเสนอผลงานระดับชาติ  แบบบรรยาย ภาษาไทย                จำนวน  2,300  บาท
 2. นำเสนอผลงานระดับชาติ  แบบโปสเตอร์ ภาษาไทย               จำนวน  2,800  บาท
 3. นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  แบบบรรยาย ภาษาอังกฤษ      จำนวน  4,600  บาท (145 $)
 4. นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ แบบโปสเตอร์ ภาษาอังกฤษ      จำนวน  5,600  บาท (165 $)

ลงทะเบียนปกติ  (ภายใน  20  พฤศจิกายน  2561)

 1. นำเสนอผลงานระดับชาติ  แบบบรรยาย ภาษาไทย                 จำนวน  2,500  บาท
 2. นำเสนอผลงานระดับชาติ  แบบโปสเตอร์ ภาษาไทย               จำนวน  3,000  บาท
 3. นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  แบบบรรยาย ภาษาอังกฤษ      จำนวน  5,000  บาท (160 $)
 4. นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ แบบโปสเตอร์ ภาษาอังกฤษ      จำนวน  6,000  บาท (180 $)

หมายเหตุ :
1.  ผู้นำเสนอผลงานได้รับจากการลงทะเบียน
1)  USB Proceedings  บทความฉบับเต็ม               จำนวน 1 อัน
2)  รูปเล่มบทคัดย่อวารสารสืบเนื่องจากการประชุม      จำนวน 1 เล่ม
2)  กระเป๋าที่ระลึก                                         จำนวน 1 ใบ
3)  อาหารว่าง                                              จำนวน 2 มื้อ
4)  อาหารกลางวัน
5)  งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (สำหรับผู้นำเสนอที่ชำระค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ)
          2. กรณีผู้นำเสนอยกเลิกการนำเสนอหรือไม่มานำเสนอผลงาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ
3. นักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราปกติทั้งระดับชาติและนานาชาติ

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ลงทะเบียนล่วงหน้า  (ภายใน  20 กันยายน  2561)               จำนวน  1,000  บาท (30 $)
 2. ลงทะเบียนปกติ (ภายใน  20 พฤศจิกายน  2561)                 จำนวน  1,200  บาท (40 $)

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับจากการลงทะเบียน
1)  รูปเล่มบทคัดย่อวารสารสืบเนื่องจากการประชุม                จำนวน 1 เล่ม
2)  กระเป๋าที่ระลึก                                                    จำนวน 1 ใบ
3)  อาหารว่าง                                                        จำนวน 1 มื้อ
4)  อาหารกลางวัน
5)  งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (สำหรับผู้นำเสนอที่ชำระค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ)

การชำระค่าลงทะเบียน

 

การคัดเลือกผลงานดีเด่น
การพิจารณาผลงานดีเด่น โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานแต่ละสาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน ดังนี้
1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา            20      คะแนน
2) วิธีดำเนินการวิจัย                                   30      คะแนน
3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย                       30      คะแนน
4) ลักษณะเด่นของงานวิจัย                             20      คะแนน
                                                รวม     100     คะแนน


     รายละเอียดเพิ่มเติม :
             สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
             Tel. 02-9756967 , 02-9756999 ต่อ 341, 716
             E-mail : ptusymposium@ptu.ac.th