ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพการศึกษา


- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2551
- ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีการศึกษา 2551
- ตารางที่ ป 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2551
- ตารางที่ ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษาปีการศึกษา 2551
- ตารางที่ ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการปีการศึกษา 2551