การบริหารงาน

บุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์

ดร.ธนฤต โพธิ์เงิน

ตำแหน่ง คณบดี
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
             กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
             ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             กศ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.เบญยาศิริ งามสอาด

ตำแหน่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
           รป.ม (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์อุทัย จันทรรัตนกานต์

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.บุญเพ็ง จันทร์งาม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
              ศศ.ม (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง               ศศ.บ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์สมชาย ศรีสุนทรโวหาร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
รป.ม (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นรพัชร เสาธงทอง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง