บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง Myanmar Creative Institute (MCI) และมหาวิทยาลัยปทุมธานี (PTU) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อ 28 ก.ค.2560 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ดังรายละเอียดใน MoU