เกี่ยวกับคณะ / โครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับคณะ


ประวัติความเป็นมา
      มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญ รุ่งเรืองและ ความมั่นคงของประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยมีแนวทาง มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้าน รัฐศาสตร์ ที่มีความรู้ ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำสังคมได้ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐศาสตร์มีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงขับ เคลื่อนสังคมในการที่จะพัฒนาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ

ปรัชญา
     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและเพื่อพัฒนาสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ปณิธาน
      มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ ที่มีความรู้ ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำสังคม รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
      คณะรัฐศาสตร์จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เป็นที่หล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพแก่สังคม รวมทั้งเป็นเป็นสถาบันที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการและสามารถทำงานคู่ขนานกับองค์การปกครองระดับต่างๆ ตลอดจนชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการบริหาร