หลักสูตรที่เปิดสอนคณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะรัฐศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ชื่อภาษอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Political Science)
ชื่อย่อ ภาษาไทย : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Pol.Sc. (Political Science)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ และความเข้าใจในการ พัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปสู่สังคม สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร การจัดการในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริการด้านการเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ การต่างประเทศ องค์กรการกุศลสาธารณะและการจัดการเชิงธุรกิจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีอยู่มากในขณะนี้
4. เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา โดยมีคุณธรรมนำความรู้ และมีวิสัยทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการประกอบอาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้มีวิสัยทัศน์ ไปรับใช้สังคมและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาต่อ 4. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะรัฐศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อภาษอังกฤษ : Master of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
ชื่อย่อ ภาษาไทย : รป.ม.
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : M.P.A.
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการท้องถิ่น และการบริหารกระบวนการยุติธรรม ที่มีกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
2. มีความเป็นผู้นำทางวิชาชีพหรือผู้นำชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องและรองรับประชาคมอาเซียนทางปฏิญญา
3. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการท้องถิ่นและชุมชน การบริหารกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสามารถนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและนานาชาติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
3. มีคุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะรัฐศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อภาษอังกฤษ : Doctor of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Administration
ชื่อย่อ ภาษาไทย : รป.ด.
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : D.P.A.
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
51 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัยและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมได้
2. มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้นำทางความคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3. มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการที่ทันกับการปรับเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษา โดยมีคุณธรรมนำความรู้ และมีวิสัยทัศน์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการประกอบอาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้มีวิสัยทัศน์ ไปรับใช้สังคมและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
- มีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS 5.5 หรือสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับยกเว้น
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1
- นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
- เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันนั้นๆ ด้วย
3. คุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะรัฐศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อภาษอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Human Resource Development Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : (Human Resource Development Administration)
ชื่อย่อ ภาษาไทย : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Human Resource Development Administration)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในในเชิงวิชาชีพในระดับสูง
2. มีขีดความสามารถสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิจัยค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรได้
3. มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์การอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
- มีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS 5.5 หรือสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับยกเว้น
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1
- นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
- เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันนั้นๆ ด้วย
3. คุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารรับรองหลักสูตร


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 • หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)