โครงสร้างการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


 

นฤนาท ยืนยง
รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
|
 

 

ปณิธาน กระสังข์
รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
|
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
|


ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


วสุรัตน์ บุญเพ็ง
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


สกุลรัตน์ สุทธิประภา
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ขนิษฐา นาคเกลี้ยง
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ทยาวร์ ช่างบรรจง
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
 
อาจารย์ประจำ
|


ปณิธาน กระสังข์
อาจารย์ประจำ
|


ชุลี โนจิต
อาจารย์ประจำ
|


อุบล แคว้นไทยสงค์
อาจารย์ประจำ
|


กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข
อาจารย์ประจำ
|


ทวิช พรหมพิทักษ์กุล
อาจารย์ประจำ
|


รศ.อุดม คมพยัคฆ์
อาจารย์ประจำ
|


อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
อาจารย์ประจำ
|


อรรคพงษ์ อ่อนโพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำ
|


ครรชิต วงษ์แสงจันทร์
อาจารย์ประจำ
|


จันทนา ปราการสมุทร
อาจารย์ประจำ
|


วรรษธรา ธรรมชูโต
อาจารย์ประจำ
|


รศ.จรรยา เสียงเสนาะ
อาจารย์ประจำ
|


เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข
อาจารย์ประจำ
|


ดวงกมล กรอบมุข
อาจารย์ประจำ
|


พงพันธ์ คำทอง
อาจารย์ประจำ
|


สมพร จิตรัตนพร
อาจารย์ประจำ
|


สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
อาจารย์ประจำ
|


รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
อาจารย์ประจำ
|


พันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์
อาจารย์ประจำ
|


อภิชาติ บุญยกิจโณทัย
อาจารย์ประจำ
|


วนิดา ชูอักษร
อาจารย์ประจำ
|


ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค
อาจารย์ประจำ
|


วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำ
|


รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข
อาจารย์ประจำ
  |


วิสูตร ไชยคงเมา
อาจารย์ประจำ
  |


ไพรชา สุทนต์
อาจารย์ประจำ
   
      |


อภิญญา สายอินด๊ะ
อาจารย์ประจำ
   
    |


พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี
อาจารย์ประจำ
   
      |


ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น
อาจารย์ประจำ
   
      |


พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ
อาจารย์ประจำ