• Public Health
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561