ประวัติความเป็นมา


     คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นตาม เจตนารมณ์ของ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการกำลังคนของสังคมทั้งระดับประเทศและสากลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประขุมสภา ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา :

“ สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ”
” Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment ”

ปณิธาน :

“ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ”
“ Knowledge Management for Developing Quality of Life and Environment ”

วิสัยทัศน์ :

“ องค์กรสอนงานระดับแนวหน้า มุ่งพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ ”
“ A Leading Coaching Organization with Excellent Body of Knowledge in Developing Health and Environment ”

พันธกิจ :

     1. จัดการศึกษาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
     2. ดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
     3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ :

“ เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ”