งานพัฒนานักศึกษา

คณะทำงานพัฒนานักศึกษา

อ.กิตติมาพร โลกาวิทย์

ตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน

อ.ทิวาพร ฟูเฟื่อง

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.สมบูรณ์ ขอสกุล

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ. ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.ดร.เพ็ญศรี หงส์พานิช

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.รุ่งอรุณ โตศักดิ์ภราเลิศ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.ภาณุมาศ ไกรสัย

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.พจนา สุพรรณสมบูรณ์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.อารมย์ ทองสันติ

ตำแหน่ง คณะทำงานและเลขานุการ

บทบาทและหน้าที่

1. เสนอแผนงาน / โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
2. ดำเนินงาน ประสานงาน การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาตามแผนงาน / โครงการ
3. กำกับ ดูแล ติดตามงานกิจการนักศึกษา ให้ดำเนินไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
4. สนับสนุน และให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัด และความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ
5. สรุปงาน และผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ

ภาพบรรยากาศ