หลักสูตร

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา


ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีกาณศึกษา 2557
      - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
      - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 ปีกาณศึกษา 2555

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีกาณศึกษา 2554

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีกาณศึกษา 2553

แผนแม่บทหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ตางรางการเรียนการสอน
ตารางเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตารางเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตารางเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตารางเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตารางเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตารางเรียน สาขาวิชาการจัดการ
ตารางเรียน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ตารางเรียน สาขาวิชาการบัญชี
ตารางเรียน สาขานิเทศศาสตร์


ตารางเรียน สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต


ตารางเรียน สาขาวิชารัฐศาสตร์


ตารางเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ การโรงแรม
ตารางเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตารางเรียน สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ตารางเรียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


ตารางเรียน สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์
ตารางเรียน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตารางเรียน สาขาวิชาอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย
ตารางเรียน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ตารางเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ การออกกำลังกาย