หลักสูตร

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา


ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีกาณศึกษา 2557

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 ปีกาณศึกษา 2555

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีกาณศึกษา 2554

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีกาณศึกษา 2553

แผนแม่บทหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ตางรางการเรียนการสอน



ตารางเรียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ตารางเรียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4