สาขาวิชา/หน่วยงาน

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์นวลศิริ ศรีศิริ

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail

อาจารย์กัญญา ชื่นอารมณ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

อาจารย์นวลศิริ ศรีศิริ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Jeed.nua@gmail.com

อาจารย์อารี สวยสม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์สมร ยอดพินิจ

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail -

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail pailin.nukulkuj@gmail.com

อาจารย์สมร ยอดพินิจ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail jitsamorn@gmail.com

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์สุวรรณา สุวรรณผล

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail INFO@STARAIRE.com

อาจารย์เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

อาจารย์ทิวาพร ฟูเฟื่อง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail TIWA2489@hotmail.com

อาจารย์อัปสร ชานวิทิตกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์กิตติมาพร โลกาวิทย์

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail KLOKAVIT@gmail.com

อาจารย์สมบูรณ์ ขอสกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Khorskul.s@gmail.com

ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail ganya2551@hotmail.com

ดร.เพ็ญศรี หงษ์พานิช

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail dr.tawyai@gmail.com

อาจารย์รัตนา มาฆะสวัสดิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Ratana_Makas@yahoo.com

อาจารย์พิลาส สว่างสุนทรเวศย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail SAFETY1122@hotmail.com

อาจารย์อารมย์ ทองสันติ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Arromt1981@gmail.com

อาจารย์นิธิตา ธารีเพียร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ภาณุมาส ไกรศัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
E-mail

อาจารย์สมหมาย หิรัญนุช

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail shirunnuj@gmail.com

อาจารย์สมจิตร ชัยยะสมุทร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail som89357@hotmail.com

อาจารย์อรทัย โสมนรินทร์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail SOMWANG-SOMNARIN@hotmail.com

อาจารย์ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

อาจารย์พัชนี เอมะนาวิน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail patchanee2010@gmail.com

อาจารย์พจนา สุพรรณสมบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail pochjana.su@gmail.com

พ.ต.อ.หญิงศิริวรรณ ตันนุกูล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail kimsirin09@gmail.com

อาจารย์อิสรากาณต์ พรมลา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail walainree@hotmail.com

อาจารย์วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail moongtaweekait@yahoo.com

อาจารย์ภาณุมาศ ไกรสัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Panumadkraisai@gmail.com

อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Sitthikoson@gmail.com

อาจารย์จุฑาธิป วัชรานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail Jvanont@hotmail.com

อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail 2497NARU@gmail.com

น.ต.หญิงสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail SIRIKAN333@hotmail.com

อาจารย์พัชรียา สีห์จักร์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail patchareeya.ps@gmail.com

อาจารย์สุกัลยา จันทร์แจ่มใส

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail ssuganyaa@hotmail.com

อาจารย์พินิดา จิวะไพศาลพงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

อาจารย์เพ็ญนภา วิเชียร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail pennapawi@gmail.com

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail RUDCHANEE_Ta@hotmail.com

ดร.ผุสดี ชูชีพ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
E-mail -

เลขานุการ

นางสาวพิมใจ น้อยหุ่น

ตำแหน่ง เลขานุการ
E-mail kukkik.pimjai@gmail.com

นางสาวอรวรรณ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง เลขานุการ
E-mail orawan2533@gmail.com