คณะทำงานบริการวิชาการ

คณะบริการวิชาการ

อ.วรรณดา มลิวรรณ์

ตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน

อ.ทิวาพร ฟูเฟื่อง

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.พจนา สุพรรณสมบูรณ์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.พิลาส สว่างสุนทรเวศย์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.ดร.เพ็ญศรี หงส์พานิช

ตำแหน่ง คณะทำงาน

ขนิษฐา แสนบุญส่ง

ตำแหน่ง คณะทำงาน

คชาภรณ์ ศรีพารัตน์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

วรรณพร ประสพคำ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

นางสาวอรวรรณ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง เลขานุการ

บทบาทและหน้าที่

1. เสนอแผนงาน/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ แหล่งฝึกปฏิบัติ และเครือข่ายชุมชนต่างๆ
3. กำกับดูแลและติดตาม แผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. สรุปงานและผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะ