ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ


เอกสารรับรองหลักสูตร

สกอ.2555

( ตัวอย่าง PDF File )

สกอ.2555

( ตัวอย่าง PDF File )

สกอ.2550

( ตัวอย่าง PDF File )

สมศ.2555

( ตัวอย่าง PDF File )

ผลการดำเนินงาน และ เอกสาร มคอ

S   A   R    2 5 6 0

S   A   R    2 5 5 9

ม   ค   อ   1  

ม   ค   อ   2  

ม   ค   อ   3   5  

NS 2201 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

NS 2202 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

NS 2203 การสื่อสารทางการพยาบาล

NS 2204 หลักการพยาบาล

NS 2206 การสร้างเสริมสุขภาพ

NS 2208 การพยาบาลผู้สูงอายุ

NS 2210 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

NS 2212 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

NS 2224 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

NS 3214 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

NS 3216 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

NS 4209 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

NS 3223 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1

NS 4225 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

NS 3226 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ

NS 3232 สารสนเทศทางการพยาบาล

NS 3227 การบริหารจัดการทางการพยาบาล

NS 3234 การวิจัยทางการพยาบาล

NS 4219 การรักษาโรคเบื้องต้น

ม   ค   อ   4   6  


NS 2205 ปฏิบัติหลักการพยาบาล

NS 2207 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ

NS 2209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

NS 2211 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

NS 3213 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

NS 3215 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

NS 3217 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

NS 4210 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2

NS 3220 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1

NS 4226 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

NS 3225 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

NS 4228 ปฏิบัติการบริหารจัดการทางการพยาบาล

NS 4220 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

NS 4230 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด