การบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

ตำแหน่ง คณบดี
E-mail pailin.nukulkij@gmail.com

อาจารย์ กัญญา ชื่นอารมณ์

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail -

อาจารย์ อารีย์ มหุวรรณ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail -

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์ นวลศิริ ศรีศิริ

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
E-mail wanda_maliwan@yahoo.com
ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ สมร ยอดพินิจ

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
E-mail -
ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ สุวรรณา สุวรรณผล

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
E-mail INFO@STARAIRE.com
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ กิตติมาพร โลกาวิทย์

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
E-mail KLOKAVIT@gmail.com
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ ภาณุมาส ไกรศัย

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
E-mail -