เกี่ยวกับคณะ / โครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับคณะ


ประวัติความเป็นมา
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนพยาบาล และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน รวมทั้งมีส่วนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศซึงมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่แล้ว คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และมี มติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ชุด เพื่อจัดทำ หลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา วิชาชีพพยาบาล พิจารณาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐานและมี คุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

ปรัชญา
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อว่าพยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ยึดมั่นในจริยธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทุกเมื่อด้วยความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ปณิธาน
      คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

วิสัยทัศน์
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตพยาบาล
วิจัยและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ
ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม
เพื่อทำวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บริการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสุขภาพแก่สังคม
เพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น

ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษา
  ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
  ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปมีระยะเวลา ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  อนึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาการศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างการบริหาร