หลักสูตร

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา


ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีกาณศึกษา 2557


ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 ปีกาณศึกษา 2555

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีกาณศึกษา 2554

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีกาณศึกษา 2553

พยาบาลศาสตรบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะ:คณะพยาบาลศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : พยาบาลศาสตร์
ชื่อภาษอังกฤษ : Nursing Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ ภาษาไทย : พย.บ.
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.N.S.
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางได้
2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ตามขอบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนกับความเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีปัญหาสุขภาพ
4. คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ทั่วไป
5. เลือกใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีทักษะสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการและผู้ร่วมงาน
7. มีภาวะผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงาน
9. มีทัศนคติที่ดี และศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
10. มีความใฝ่รู้ สนใจพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะ:คณะพยาบาลศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อภาษอังกฤษ : Certificate of Practical Nursing Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Certificate of Practical Nursing
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
ปรัชญาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นองค์รวมประกอบด้วย กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ เมื่อเกิดภาวะสุขภาพบกพร่อง มีความต้องการผู้ช่วยเหลือดูแล ซึ่งผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น เพื่อความสุขสบายและความปลอดภัย โดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพได้ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ดังนั้นการจัดการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จึงมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางการช่วยเหลือดูแลสุขภาพระดับพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ให้บริการ ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ช่วยพยาบาล ในการช่วยกระทำการพยาบาลหรือช่วยผดุงครรภ์
หรือช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระบบการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. อธิบายพัฒนาการและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้
2. อธิบายเรื่องสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลได้
3. ปฏิบัติการช่วยเหลือ ดูแลขั้นพื้นฐานแก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุได้
4. ให้การช่วยเหลือ ดูแล และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้
5. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
6. แสดงพฤติกรรมใฝ่บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิของผู้อื่นได้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์