Booking

เอกสารและแบบประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

ขั้นตอนการจองห้องเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โทร: 02-975-6999 ต่อ 141

คำร้องขอใช้ห้องปฎิบัติการพยาบาล (R.1602 , R.1614 , R.1615)

ปฎิทินการจองห้องปฎิบัติการพยาบาล

<<

February

>>
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Room: 1614 Time : 09.00 - 12.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1614 Time : 13.00 - 16.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1615 Time : 09.00 - 12.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1615 Time : 13.00 - 16.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1614 Time : 09.00 - 12.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1614 Time : 13.00 - 16.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1615 Time : 09.00 - 12.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ

Room: 1615 Time : 13.00 - 16.00 , - สาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อ.สมจิตรและคณะ