รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2557

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ อารีย์ มหุวรรณ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail -

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 จำนวน 1 คน
นาย ธวัชชัย วิจิตรปัญญา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 กีฬาเปตอง
เกียรติบัตร “น้องใจดี ดูแลพี่บัณฑิตและญาติ”

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน

         นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมศรี
         นางสาวจันทร์จิรา จีนครัว
         นางสาวสุพรรษา กิจสวัสดิ์
         นางสาวลีลาวดี ศิริแก้ว
         นางสาวรัชนีกร ต้นพนม
         นางสาวสายสุนีย์ คำยันต์
         นางสาวฤทัยรัตน์ ปัตชัย
         นางสาวตรีรัตน์ สุไชยแสง
         นางสาวพนิดา คุณสวัสดิ์
         นางสาวศศิวิมล มัฆวาลย์
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน
         นางสาวอารีย์ นันเอี่ยม
         นางสาวสุภาพร ถิ่นวงค์แพง
         นางสาวหฤทัย ปักษาไพร
         นางสาวหทัยรัตน์ นาคฤทธิ์
         นางสาวธนวรรณ พินิจ

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์กิตติมาพร โลกาวิทย์

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
E-mail KLOKAVIT@gmail.com

เกียรติบัตร “น้องใจดี ดูแลพี่บัณฑิตและญาติ”
        

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน
         นางสาวลัดดาพร ศรีพันลม
         นางสาวอารีย์ นันเอี่ยม

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน
         นางสาวมาดี ขันสัมฤทธิ์
         นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใสย
         นางสาวศรีประภา ผุดผ่อง
         นางสาวดิกรัก รูปเหมาะ
         นางสาวช่อทิพย์ บุญธง
         นางสาววราภรณ์ หวังสม
         นางสาววารุณี ถนอมผล
         นางสาวณัฐรดา พันธะชุม
         นายธีระศักดิ์ งามสิทธิ์
         นายซุลัยมี รบบานา

ปีการศึกษา 2555

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ สุวรรณา สุวรรณผล

ตำแหน่ง ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
E-mail INFO@STARAIRE.com

ปีการศึกษา 2554

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ วรรณดา มลิวรรณ์

ตำแหน่ง ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
E-mail wanda_maliwan@yahoo.com

ปีการศึกษา 2553

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
ได้แก่ อาจารย์สุรางค์ เลิศล้ำ