ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.สุวรรณา สุวรรณผล

ตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน

อ.อารีย์ มหุวรรณ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.สุรางค์ เลิศล้ำ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ. ดร.กัญญา ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ. นวลศิริ ศรีศิริ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.สมร ยอดพินิจ

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.ธีรยา ทาอาสา

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.กัญจน์รัชต์ ทรัพย์ชนะกุล

ตำแหน่ง คณะทำงาน

อ.พิมพ์ประภา โตสงคราม

ตำแหน่ง คณะทำงาน

บทบาทและหน้าที่

1. เสนอแผนงาน / โครงการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อคณะ
2. ประสานงานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา
3. กำกับดูแล ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะ

ภาพบรรยากาศ