เกี่ยวกับคณะ / โครงสร้างองค์กร

แนะนำคณะนิติศาสตร์


ประวัติความเป็นมา
            มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ ความมั่นคงของประเทศ   
            คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2544 เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายว่าในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเจริญก้าว
หน้าไปมาก และมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้กฎ กติกา ระเบียบ และกฎหมาย บางฉบับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยและให้เกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต
ให้มีความ รอบรู้กฎหมาย อย่างกว้างขวาง และทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาค
ปฏิบัติ สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมายทั้งในการ       ตีความและ เจตนารมณ์ของกฎหมาย ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย แขนงต่าง ๆ และการศึกษาต่อทางวิชาชีพ
อาทิเช่น สภาทนายความ สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา  หรือในการศึกษาต่อในระดับ
มหาบัณฑิต ต่อไป  นอกจากการผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานียังมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนให้บัณฑิตนิติศาสตร์ ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย
            คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมในการที่จะพัฒนาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ

ปรัชญา:
            บริสุทธิ์   ยุติธรรม   สร้างสรรค์สังคม

ปณิธาน :
            คณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านนิติศาสตร์  ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ  และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตโดยอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
วิสัยทัศน์ :
            คณะนิติศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปรัชญากฎหมาย เพื่อให้สามารถที่จะใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและให้เกิดความยุติธรรม โดยยึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  หลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม

พันธกิจ :
            ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านกฎหมาย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

สีประจำคณะ:
            สีขาว

โครงสร้างองค์กรและบริหารงานของคณะนิติศาสตร์