หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะ/สาขาวิชา: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Laws
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ. (นิติศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.B. (Laws)
3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งวิชาชีพกฎหมายทั่วไป และวิชาการเฉพาะแขนงให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนวิชาตามที่ตัวเองต้องการได้อย่าง กว้างขวางมากที่สุด
3. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีคุณธรรม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ วิชาชีพ และต่อสังคม
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนในวิชาที่จำเป็นต้องนำไปประกอบอาชีพทางด้านวิชาชีพและ ในการศึกษาต่อ อาทิเช่น ปริญญาโท สภาทนายความ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5. มีเป้าหมาย หลักการในการดำเนินชีวิต มีพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน ส่วนรวม ชุมชน และท้องถิ่น
6. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาต่อ
4. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะ:นิติศาสตร์
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.ม. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.M.
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวน 39 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความสามารถในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และข้าราชการอัยการในตำแหน่งพนักงานอัยการผู้ช่วยได้
2. มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
3. มีคุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.D.
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวน 51 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการในการพัฒนาองค์การ หน่วยงานและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาและวิจัยด้านกฎหมาย สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS 5.5 หรือสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยปทุมธานีโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับยกเว้น
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1
- นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษพร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
- เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันนั้นๆ ด้วย
3. คุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย