keywords">

ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงของประเทศ
     ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ทวีความสำคัญในการสร้างรายได้ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นลำดับแรก ของรายได้ทั้งหมดของประเทศติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
     จากความสำคัญดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม จึงได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนให้บัณฑิตประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและปรัชญาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการนำความรู้ที่ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติสืบไป

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญา :


“ มีทักษะวิชาชีพ รักและเข้าใจงานบริการ มีจิตสำนึกที่ดีในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ”

ปณิธาน :


      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีปณิธานมุ่งมั่นจัดการศึกษาในเชิง วิชาการ และวิชาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่พึงฝึกตนเป็นผู้รู้จริงใน วิชาชีพ รัก และเข้าใจในงานบริการ มีการครองตน ครองงานด้วยมโนธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อจริยธรรมวิชาชีพ ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ :


      คณะศิลปศาสตร์จะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ทั้งด้านวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพในสายศิลปศาสตร์ตามมาตรฐานสากล พัฒนากำลังคน ให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มุ่งมั่นในการสร้างคุณธรรมแก่สังคม

พันธกิจ :


     -  ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์
     -  สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการอย่างมีจริยธรรม
     -  ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศิลปศาสตร์
     -  สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     -  ให้บริการ ชุมชน และสังคม