โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


 

อาจารย์ผดุงศิลป์ พิทักษ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
|
 

 

อาจารย์มีสิทธิ์ ชัยมณี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
|
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและธุรกิจ
เลขานุการ
|


ปรัชญาพร ดวงคำ
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


จิโรจน์ พรวัฒนา
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


มีสิทธิ์ ชัยมณี
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ทัตพล กุลวงศ์
อาจารย์ประจำ
 
|


กรณิการ์ วงค์เคาว์
เลขานุการ
 
|


สุขใจ พรมประสานสุข
อาจารย์ประจำ
|


ทศพร สุขยศ
อาจารย์ประจำ
|


อนันต์ จันทรสคราญbr>อาจารย์ประจำ
|


ไกร สมบูรณ์
อาจารย์ประจำ
|


กฤษดา พัวสกุล
อาจารย์ประจำ
 
|


ไพโรจน์ ลิมปพยอม
อาจารย์ประจำ
|


ศุภลักษณ์ ราชโส
อาจารย์ประจำ
|


มนพร คุปตาสา
อาจารย์ประจำ
|


จามร รัตนกุลวัฒนา
อาจารย์ประจำ
   
|


ปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร
อาจารย์ประจำ
|


พัชรีวรรณ โปร่งจิต
อาจารย์ประจำ
|


สนธินันท์ อินทสนธิ
อาจารย์ประจำ
|


ศุภเชษฐ นิ่มละมุล
อาจารย์ประจำ
   
|


ชาติชาย ลิลาสิริวิไล
เจ้าหน้าที่
|


ไพวัลย์ ภูมิกาศ
เจ้าหน้าที่
  |


ดำรง สังวาลรัตน์
อาจารย์ประจำ