โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


 

อาจารย์ผดุงศิลป์ พิทักษ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
|
 

 

อาจารย์มีสิทธิ์ ชัยมณี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
|
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุการ
|


สราวุฒิ สิริเกษมสุข
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


บัณฑิต ฤทธิ์ทอง
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ผดุงศิลป์ พิทักษ์
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


มีสิทธิ์ ชัยมณี
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


กรณิการ์ วงค์เคาว์
เลขานุการ
 
|


ดร.ธนาพล สุขชนะ
อาจารย์ประจำ
|


จิโรจน์ พรวัฒนา
อาจารย์ประจำ
|


ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี
อาจารย์ประจำ
|


ไกร สมบูรณ์
อาจารย์ประจำ
 
|


ไพโรจน์ ลิมปพยอม
อาจารย์ประจำ
|


ทศพร สุขยศ
อาจารย์ประจำ
|


อนันต์ จันทรสคราญ
อาจารย์ประจำ
|


จามร รัตนกุลวัฒนา
อาจารย์ประจำ
 
|


มงคล แก้วบำรุง
อาจารย์ประจำ
|


วิภูษณะ ฉายินทุ
อาจารย์ประจำ
|


มนพร คุปตาสา
อาจารย์ประจำ
|


ศุภเชษฐ นิ่มละมุล
อาจารย์ประจำ
 
|


ชาติชาย ลิลาสิริวิไล
เจ้าหน้าที่
|


พีระ รัดทนี
อาจารย์ประจำ
|


โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง
อาจารย์ประจำ
|


ดำรง สังวาลรัตน์
อาจารย์ประจำ
 
  |


ไพวัลย์ ภูมิกาศ
เจ้าหน้าที่
|


ยรรยง ศรีสม
อาจารย์ประจำ