ประวัติความเป็นมา


     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง และความมั่นคงของประเทศ

 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีแนวทางและปรัชญาสอดคล้องกับวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้และมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา :

“ เรียนรู้วิชาการ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ”

ปณิธาน :

     มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนและมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ :

     ผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

พันธกิจ :

     1. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตาม TQF
     2. มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองชุมนุม
     3. มีการบริการที่ตอบสนองชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
     4. มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมตามหลักธรรมภิบาล

อัตลักษณ์ :

     เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม ก้าวนำสู่สากล