โครงสร้างการบริหารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
|


สุรชัย วงษ์ชาลี
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
|

สาขาการจัดการ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
|


สุจิตรา แนใหม่
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


สุรชัย วงษ์ชาลี
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


ฉัตรชนก กระจับนาค
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ประจำ
|


แม้นนฤมาศ ที่ตั้ง
หัวหน้า
อาจารย์ประจำ
|


ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส่
หัวหน้า
อาจารย์ประจำ
|


นิธิมา ยืนยง
อาจารย์ประจำ
|


นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ
อาจารย์ประจำ
|


พิชญาญ์ภัค ยงยุทธ
อาจารย์ประจำ
|


วลิดา พลาลำ
อาจารย์ประจำ
|


ทศพล สิทธสาร
อาจารย์ประจำ
 
|


วันเพ็ญ อยู่เป็นสุข
อาจารย์ประจำ
|


คุณาพร โฉมจิตร
อาจารย์ประจำ
|


ธนัช ชินกฤตศิริ
อาจารย์ประจำ
|


อมลวัทน์ สุขคุ้ม
อาจารย์ประจำ
|


ถนิมรัตน์ แกล้วทนงค์
อาจารย์ประจำ
 
|


กฤติเดช นุกูลกิจ
อาจารย์ประจำ
|


อดิศร การะกูล
อาจารย์ประจำ
|


จริยา แจ่มจำรัส
อาจารย์ประจำ
|


สุชาดา สังสร
อาจารย์ประจำ
|


เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์
อาจารย์ประจำ
 
|


สุวภัทร ศรีสว่าง
อาจารย์ประจำ
|


พงธ์วัช จันทบูลย์
อาจารย์ประจำ
|


หทัยทิพย์ กังสีเวียง
อาจารย์ประจำ
|


ธราพงษ์ ลายชีว
อาจารย์ประจำ
   
|


ชญชา สุดเวหา
อาจารย์ประจำ
|


ปิยะวดี วิจารณ์
อาจารย์ประจำ
  |


ใกล้รุ่ง กระแสสินธิ์
อาจารย์ประจำ
   
      |


ธีรวัฒน์ กับปา
อาจารย์ประจำ