ประวัติความเป็นมา


     มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยคณะบริหารธุรกิจมุ่งหวังที่อบรมสั่งสอนให้บัณฑิตประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและปรัชญามหาวิทยาลัยปทุมธานีคือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการนำความรู้ที่ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ทั้งนี้ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ปรัชญา :

“ มีคุณธรรม นำความรู้ สู่การปฏิบัติ ”

ปณิธาน :

     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีปณิธานมุ่งมั่นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาคมอาเซียนและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน์ :

     มุ่งสู่การเป็นคณะในการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำพร้อมต่อการแข่งขันและการปรับตัวสู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจ :

     -  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามวิชาชีพที่กำหนด
     -  สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม
     -  ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     -  สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     -  ร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์ :

     มีความรู้ตรงตามวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี