ปริญญาตรี

ปริญญาโท - ปริญญาเอก

กำลังเปิดรับสมัคร
MBA DBA


รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

|
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อชำระครั้งแรก 12,000 บาท

* พิเศษศิษย์เก่ามีส่วนลดพิเศษ 5000 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ (Phone : 0819840846)