ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ชั้น 4 อาคาร 1
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-975-6999 ต่อ 400