กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

 

มาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

 

 ภาคนิพนธ์

 - คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์
 - แบบเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ (บว.01)
 - ใบสมัครสอบภาคนิพนธ์ (บว.02)
 - แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ (บว.03)
 - แบบเสนอภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.04)
 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบความก้าวหน้าภาคนิพนธ์(บว.05)
 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบภาคนิพนธ์(บว.06)
 - แบบแสดงรายการปรับปรุงแก้ไขภาคนิพนธ์ (บว.07)
 - แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย (บว.08)
 - แบบเสนอขอหนังสือนำเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย (บว.09)หลักสูตร ระดับปริญญาโท


หลักสูตร ระดับปริญญาเอก


บริการการศึกษาจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ