กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากร


อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจำ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
บุคลากรประจำ สำนักบัณฑิตศึกษา

 ภาคนิพนธ์

 - มาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสำเร็จการศึกษาของ
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

 - แบบเสนอหัวข้อ โครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษา
   ภาคนิพนธ์ (บว.01)

 - แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
   (บว.02)

 - แบบเสนอขอหนังสือนำเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย (บว.03)
 - ใบสมัครสอบภาคนิพนธ์ (บว.04)
 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบความก้าวหน้า
   ภาคนิพนธ์ (บว.05)

 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบป้องกันภาคนิพนธ์
   (บว.06)

 - แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ (บว.07)
 - แบบเสนอภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.08)
 - แบบแสดงรายการปรับปรุงแก้ไขภาคนิพนธ์ (บว.09)
 - คู่มือการทําสารนิพนธ์หลักสูตร ระดับปริญญาโท


หลักสูตร ระดับปริญญาเอก


บริการการศึกษาจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ