กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ประวัติความเป็นมา


 ภาคนิพนธ์

 - มาตรฐานภาคนิพนธ์และการขอสำเร็จการศึกษาของ
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

 - แบบเสนอหัวข้อ โครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษา
   ภาคนิพนธ์ (บว.01)

 - แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
   (บว.02)

 - แบบเสนอขอหนังสือนำเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย (บว.03)
 - ใบสมัครสอบภาคนิพนธ์ (บว.04)
 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบความก้าวหน้า
   ภาคนิพนธ์ (บว.05)

 - แบบรายงานและประเมินผลการสอบป้องกันภาคนิพนธ์
   (บว.06)

 - แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ (บว.07)
 - แบบเสนอภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.08)
 - แบบแสดงรายการปรับปรุงแก้ไขภาคนิพนธ์ (บว.09)
 - คู่มือการทําสารนิพนธ์หลักสูตร ระดับปริญญาโท


หลักสูตร ระดับปริญญาเอก


บริการการศึกษาจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าสู่ระบบ